Servisné služby
pre partnerov v skupine SEBN

Vývoj a konštrukcia

V skupine SEBN sme súčasťou Centrálneho oddelenia R&D od roku 2014.

Pracujeme na vývoji a konštrukcii káblových zväzkov pre automobily značky Audi, Porsche a Škoda. 

Podieľame sa na realizácii návrhov 3D rozloženia káblového zväzku v karosérii automobilu, na tvorbe 3D modelov komponentov pre káblové zväzky, na návrhoch elektrických schém elektrických prvkov v automobile, na tvorbe výkresovej dokumentácie káblového zväzku a tiež aktualizujeme technickú dokumentáciu v rámci zmenového manažmentu príslušného projektu.

Pri riešení úloh sme v neustálom kontakte s kolegami v zahraničných vývojových centrách. Našou konštrukčnou prácou v špičkových 3D a 2D programoch a priamym kontaktom s najnovšími elektronickými systémami automobilov sa neustále rozvíjame a zdokonaľujeme.

Kalkulácie projektov

Vytvárame kalkulácie pod vedením Centrálnej kalkulačnej kancelárie.

Naše ponukové kalkulácie pre automotive projekty sesterských spoločností sú zamerané prevažne na výrobu káblových zväzkov automobilových značiek Audi a Porsche.

Kalkulácie spracovávame na základe podkladov z technickej výkresovej dokumentácie daného projektu, s použitím interných kalkulačných pravidiel a plánovacieho katalógu. Kalkulujeme zmenový manažment, ako aj interné výrobné koncepty.

Pri jednotlivých výpočtoch zohľadňujeme požiadavky zákazníka, s maximálnym možným dodržaním termínov odovzdania kalkulácie, kalkulačných štandardov a samozrejme kvality vypracovania. 

Výrobné technológie
a Inžiniering

V skupine SEBN patríme pod Centrálny výrobný inžiniering.

Výrobné technológie

Sme tím procesných technológov, technikov a konštruktérov. Riadime samostatne, prípadne v spolupráci s inými kolegami zo SEBN a externými dodávateľmi, uvedenie nových a modifikovaných technologických postupov a výrobných celkov do sériovej výroby. Koordinujeme celý proces, a to od ich ideového návrhu, cez fázy detailného rozpracovania, prototypovej výroby, až po uvedenie do sériovej výroby.

V sesterských spoločnostiach SEBN zabezpečujeme v rámci sériovej výroby podporu lokálnych technológov pri zavádzaní technických zmien do výrobného procesu.

Hlavné oblasti, ktoré podporujeme sú: spracovanie polyuretánu, realizácia elektrického funkčného testu káblových zväzkov, vizuálny test definovaných komponentov, návrh komponentov používaných pri výstavbe formovacích dosiek, vrátane definície spôsobu výstavby formovacích dosiek a potrebných zariadení, definícia a dokumentácia štandardných pracovísk používaných v skupine SEBN.

Na dosiahnutie našej flexibility v prototypovej fáze projektov používame naše strojné zariadenie, a to 3-osá CNC fréza, sústruh, 3D tlačiarne a laserové grafické zariadenie.

Vedeli ste, že...

Za posledých 40 rokov sa zvýšila variabilita auta VW Golf I - VII. miliard-násobne. Približne 5-krát sa zvýšila celková dĺžka vodičov a 4-krát sa zvýšila váha káblového zväzku tohto auta.

Výrobný inžiniering

Vykonávame technickú podporu projektov sesterských spoločností skupiny SEBN, zameraných na výrobu káblových zväzkov pre automobily značky Audi a Porsche.

Na základe technických zmien, výkresovej dokumentácie a špecifických požiadaviek zákazníka pripravujeme výrobný koncept projektu. Na základe výrobných časov z kalkulačnej kancelárie vypracujeme kapacitnú kalkuláciu, zoznam výrobných prostriedkov a investícií na projekt.

Výrobné systémy
a štandardizácia výroby

V skupine SEBN patríme pod Centrálne oddelenie výroby. Sme zodpovední za činnosti, ktoré koordinujeme priamo na mieste, vo výrobe príslušnej sesterskej spoločnosti.

Vykonávame benchmark ukazovateľov KPI pre riadenie výroby a tiež implementujeme benchmark projektov vo výrobných spoločnostiach skupiny SEBN. 

Sme zodpovední za implementáciu PK ativít, vývoj a vyhodnotenie štandardných smerníc a postupov na splnenie požiadaviek PK auditu. 

Riadime PAC a PDA Management a poskytujeme výrobnú podporu v otázkach týkajúcich sa PAC a PDA Managementu.

Sme vlastníkmi výrobných procesov. Schvaľujeme a koordinujeme všetky zmeny týkajúce sa výrobného procesu príslušného káblového zväzku.

Vytvárame a neustále zlepšujeme podporné výrobné systémy CAO, WAO, MAO, ktorými zabezpečujeme splnenie požiadaviek zákazníka  (napr. spätná sledovateľnosť – traceability).
Tiež vytvárame Globálny štandard výrobných závodov.

Riadenie nábehu projektov
(Launch Management)

Riadime výrobné kapacity prostredníctvom odborných posudkov pre programované umiestnenie produktu a programových plánov nábehu produktu.

Na zabezpečenie úspešného riadenia nábehu a spustenia projektov spolupracujeme s oddelením Centrálny projektový manažment, ktoré dohliada na nastavené termíny a ciele.

Poskytujeme prehľad výrobnej technológie v súlade s realizovateľným PAC a uskutočňujeme vyhodnotenie procesných analýz ERP, týkajúcich sa otázok PAC a PDA Managementu.

Zabezpečujeme prehľad a analýzu kriviek nábehu a výbehu projektov. Vykonávame dohľad pri audite pre Program Readiness Audits.

Manažment kvality

Sme súčasťou Centrálneho oddelenia kvality.

Systém manažérstva kvality, zlepšovanie procesov a produktov je našou oblasťou záujmu už viac ako 20 rokov. Pracujeme ako tím medzinárodne certifikovaných audítorov.

Našou najvyššou prioritou je spokojný zákazník a dodržiavanie princípov stratégie nulových chýb.

V skupine SEBN podporujeme všetky sesterské spoločnosti v zlepšovaní kvality, vykonávame procesné a systémové audity pred nábehom nových projektov, ako aj dohliadame na kvalitu počas priebehu výroby káblových zväzkov pre automobily značky Audi, Porsche.

Vystihuje nás komplexnosť poskytovaných služieb, používanie analytických metód pri riešení úloh, zlepšovaní. Naše ďalšie priority sú bezpečnosť, kvalita, produktivita, čistota, poriadok, 5S, vzdelávanie.

Poskytujeme školiace služby (komplexné školenia) pre externých partnerov pôsobiacich v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, zamerané na manipuláciu a opravu káblových zväzkov.

Viac o školiacich službách

Zákaznícke centrá

Riadime vznik a činnosť Zákazníckych centier skupiny SEBN pre automobily značky Audi, Porsche, Seat, Škoda.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s.
Bratislava

AUDI HUNGARIA Zrt.
Györ

Logistické služby

V sesterských spoločnostiach SEBN koordinujeme a štandardizujeme logistické procesy, materiálový tok a vývozy vyrobených káblových zväzkov k zákazníkovi, pod taktovkou Centrálneho oddelenia logistiky.

Riadime sa pri tom metódou Just in Sequence (JIS), prípadne Just in Time (JIT), v súlade s výrobným plánom konkrétneho projektu.

Optimalizujeme dopravu dovozov a spôsob balenia. Podľa interných smerníc Centrálneho oddelenia logistiky vykonávame výberové konania na dodávateľov pre dovozy a vývozy.

Vytvárame analytické reporty KPI využitia kamiónovej prepravy, realizácie objednaných služieb a rentability vynaložených investícií na prepravu.

Lokálne oddelenia logistiky podporujeme aj pri nábehu nových projektov a sme odborne zodpovední za funkčnosť logistických systémov.

Vedeli ste, že...

Viete, že s káblovým zväzkom sa musíte riadne potrápiť? Celková váha v aute môže presiahnuť aj 50kg, a to aj napriek tomu, že sa používajú ľahké kovy s priemerom menším ako 0,2mm.

Spoľahlivosť dodávok a efektívna komunikácia sú hybnou silou nášho vzťahu so zákazníkom a jeho spokojnosti.

IT technológie / IT podpora

V skupine SEBN sme súčasťou systému zdieľaných IT služieb od jeho zavedenia v roku 2014. Pracujeme v tímoch s rozdelenými úlohami a zodpovednosťami podľa modelu IT Servisných centier (SC). Tieto centrá poskytujú servis pre všetky výrobné aj nevýrobné spoločnosti skupiny SEBN.

V Nitre sídlia tímy SC Active Directory, Reporting, Modelovanie Business procesov a členovia tímov skupiny SEBN, a to SC ERP Systems, SC Server Storage  Backup, SC EUW - Security, SC Business & Production Systems a SC Field Support.

Spolupracujeme pri zavádzaní nových výrobných a business systémov, realizácii nových projektov a procesov.

Bezpečnosť údajov a ochrana pracovných staníc pred škodlivým softvérom a vírusmi je jednou z našich TOP priorít. Preto neustále zlepšujeme funkčnosť našich kontrolných a detekčných systémov (Firewall, Antivírus, Active Directory, 2FA atď.) a od roku 2015 aktualizujeme metódy vzdelávania našich používateľov v oblasti Informačnej bezpečnosti s cieľom neustále zlepšovať bezpečnostné povedomie, v súlade s požiadavkami našich zákazníkov, GDPR, ISO 27001 a ďalšími.

Controlling

Koľko stojí výroba nového Porsche na Ukrajine?
A koľko by to stálo v Maroku?
Prečo je zrazu výroba v Poľsku taká drahá?
A ako sa prejaví zmena kurzu v Tunisku alebo kde by sme mali vyrábať nové elektrické Audi?
Ako budú vyzerať naše náklady o 4 roky?

To sú len niektoré otázky, na ktoré hľadá odpoveď oddelenie Central Manufacturing Controlling.

Administratíva

Oddelenie Administratíva sa stará o to, aby všetky centrálne oddelenia mohli plniť svoje úlohy. Robí im akúsi technickú podporu - od nákupu tovarov a služieb, organizáciu školení, cez vybavovanie všetkých personálnych záležitostí, platenie daní až po platenie faktúr a výplat.

Najväčšiu radosť však máme z toho, keď môžeme pre kolegov pripraviť niečo špeciálne - či už sú to v lete nanuky, nečakaná prestávka s nealko pivom a hamburgermi alebo oddychové športové popoludnie.