Prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.

Ďakujeme vám za návštevu našich web stránok. V nasledovnom texte vás chceme zoznámiť s pravidlami ochrany súkromia na našom webe.

V zásade platí, že v spoločnosti SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. je ochrana súkromia a osobných údajov prvoradá. Preto je dodržiavanie legislatívnych požiadaviek a predpisov na ochranu údajov samozrejmosťou. Tým je pre nás dôležité, aby ste vždy vedeli, kedy a ktoré údaje o vás ukladáme a ako ich používame.

Nasledovné informácie vám poskytnú ucelený prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, podľa ktorých je možné vás identifikovať. Podrobné informácie k téme Ochrana údajov nájdete v tu publikovanom Prehlásení o ochrane osobných údajov.

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto web stránke?

Subjektom zodpovedným za zber údajov na týchto webových stránkach je spoločnosť:
SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.
Novozámocká 67
949 05 Nitra / Slovensko
Telefón: +421-37-6569-200
E-mail: sekretariat@sebn.com

S otázkami k téme ochrany súkromia, ochrany a bezpečnosti údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť cez formulár na našej webovej stránke alebo prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej adresy:
SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. - GDPR
Novozámocká 67
949 05 Nitra / Slovensko
Telefón: +421-37-6569-200
E-mail: data.protection.sebnsvk@sebn.com

Zástupcov spoločnosti SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. môžete v prípade potreby osloviť so všetkými sťažnosťami na tému Ochrana vašich osobných údajov rovnako na vyššie uvedenej adrese.

Zber údajov na našej webovej stránke

Informatívne prezeranie stránky.

Používanie našej webovej stránky(-ok) je v podstate možné anonymne, bez potreby zadávania osobných údajov. Pri čisto informatívnom prezeraní našich webstránok, pokiaľ sa nikde neregistrujete a neposielate nám žiadne vyplnené formuláre, resp. údaje, získavame len tie informácie, ktoré technicky sprostredkúva váš internetový prehliadač.

Sú to:
# typ prehliadača a jeho verzia
# použitý operačný systém
# odkaz na adresu URL
# hostname pristupujúceho počítača
# čas zo servera
# IP adresa

Nevykonávame žiadne ďalšie spájanie takto získaných údajov s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si však toto právo a dodatočne preskúmame tieto údaje, ak sa vyskytnú okolnosti vedúce k takejto potrebe, a to z dôvodu protiprávneho konania. Tieto údaje ukladáme do logovacích súborov na serveri len po zákonom povolenú dobu až do ich automatického vymazania.

Ukladanie vašej IP adresy na serveri je nutné z dôvodu umožnenia odosielania údajov z našej webstránky na počítač/zariadenia používateľa. Z tohto dôvodu je nutné dočasne ukladať IP adresu počas nadviazaného spojenia, t. j. prezerania našich stránok. Doba uloženia je len po čas povolený zákonnými predpismi.

Ukladanie údajov do logovacích súborov je nutné z dôvodu zachovania funkčnosti webovej stránky. Ďalej nám tieto údaje umožňujú analyzovať a optimalizovať funkčnosť našich stránok a tiež chrániť bezpečnosť našich systémov. Nevykonávame žiadne vyhodnocovanie týchto údajov na marketingové účely.

Náš oprávnený záujem o spracovanie získaných údajov je založený v zmysle článku 6, písmeno 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR).

Spracúvanie vami poskytnutých údajov prostredníctvom formulára

V prípade, že sa rozhodnete využiť náš kontaktný formulár, považujeme tento krok za výhradný prejav vašej vlastnej vôle. Všetky údaje, ktoré nám prostredníctvom kontaktného formulára poskytnete, poskytujete dobrovoľne a slobodne a predpokladáme, že s ich spracúvaním súhlasíte, pokiaľ sa nevyjadríte inak. Formulár však môžete podať aj anonymne. V našej databáze budú uložené len a výhradne vami poskytnuté údaje o vás. V prípade, že ich vo formulári uvediete, ide o nasledovné údaje:

Takto poskytnuté údaje budú v prípade oznámenia protispoločenskej činnosti uložené v našej databáze po dobu 3 rokov. Táto povinnosť uchovávať údaje vyplýva zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehlasujeme, že takto získané a uchovávané údaje po celú dobu až do ich vymazania nie sú a nebudú nijako spájané alebo kombinované s inými zdrojmi údajov. V prípade oznámenia protispoločenskej činnosti budú tieto údaje poskytnuté osobám a orgánom zodpovedným za prešetrenie oznámenej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019. Zároveň prehlasujeme, že žiadne ďalšie údaje o vás nebudeme spracúvať alebo uchovávať, pokiaľ nám k tomu neudelíte svoj výslovný súhlas a takéto údaje nám dobrovoľne neposkytnete.

Vaše práva

V zmysle ustanovení nariadenia GDPR vám oznamujeme, že v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov, ich spracúvaním a uchovávaním našou spoločnosťou máte: